Výročná členská schôdza

20.03.2011 20:39

 

            Dňa 19.marca sa uskutočnila Výročná členská schôdza Dobrovoľného hasičského zboru v Čiernej Lehote. Schôdzu viedol predseda zboru Holovár Ján.

            Po stručnom príhovore predseda zboru privítal pozvaných hostí, starostku obce Ing. Potočnú, predsedu OV DPO v Rožňave pána Kapustu, predsedu OHZ zo Slavošoviec pána Slíža a obecné zastupiteľstvo reprezentoval pán Mgr. Terrai.

            Po privítaní hostí bol prednesený a schválený program Výročnej členskej schôdze, podľa ktorého sa schôdza ďalej riadila.

            Prítomným bola prednesená výročná správa zhodnotenia činnosti zboru za rok 2010, s ktorou nás oboznámil predseda zboru pán Holovár Ján. Hneď v úvode patrilo poďakovanie výboru, členom a funkcionárom za ich vykonanú prácu, starostke obce a obecnému zastupiteľstvu a v neposlednom rade sponzorom a sympatizantom za ich podporu.

Minútou ticha sme si uctili pamiatku našich zosnulých členov, ktorý pracovali a prispeli k rozvoju nášho zboru.

Počas jarnej brigády došlo k vyčisteniu priestorov hasičskej zbrojnice, výzbroje a výstroje.

Veľkou akciou tohto obdobia bolo prestriekanie náteru DA 12 Avia 31. Prestriekanie prebehlo svojpomocne za pomoci obecného úradu a členov zboru. Tu patrí poďakovanie veliteľovi zboru, Holovárovi Štefanovi a pánovi Radovanovi Babičovi a rovnako věšetkým, ktorý priložili ruku k dielu.

            

 

                     

                      

DA 12 Avia 31 pred a po prestriekaní nového náteru.

 

 

            Následne boli zrekapitulované úspechy v športových súťažiach.

V máji sme sa zúčastnili súťaže Memoriál Kolomana Holéczyho v Štítniku (29.5.2010). Tu sa muži umiestnili na 5.mieste, ženy na 2.mieste.

V mesiaci jún sme absolvovali súťaž v Plešivci (9.6.2010) o Pohár starostu. Naše družstvá sa znovu umiestnili na rovnakých miestach, teda muži na 5.mieste a ženy na 2.mieste.

Nasledujúca súťaž sa uskutočnila v Betliari, kde sa muži znovu usadili na 5.mieste, no naše ženy si vybojovali 1.miesto.

Okresné kolo sa konalo v Krásnohorskom Podhradí. Tu sa pri požiarnom útoku súťažilo v dvoch kubatúrach, a to do 1200 cm3 a nad 1200 cm3 a bojovalo sa aj o Pohár predsedu OV DPO v Rožňave. Družstvo mužov sa umiestnilo v každej súťaži na 3.mieste. Družstvo žien sa umiestnilo na 1.mieste v súťaži do 1200cm3 aj nad 1200cm3, no v súťaži o Pohár predsedu sa im ušlo 2.miesto.

Vďaka týmto výsledkom sme postúpili na Gemerský pohár (18.9.2010), ktorý sa tento rok konal v okrese Revúca, v obci Revúčka. V konkurencii družstiev z troch okresov sa muži umiestnili na 11.mieste a ženy na peknom 2.mieste.

S našim družstvom PLAMEŇÁKOV sme absolvovali tento rok dve súťaže. Boli to súťaže o Putovný Vianočný pohár riaditeľa HaZZ v Rožňave v obci Plešivec (10.12.2010) a v Revúcej v obci Tisovec (11.12.2010).

            Vďaka dosiahnutým výsledkom sme sa umiestnili v hodnotení okresnej hasičskej ligy a v hodnotení organizácií na tradičnom 2.mieste. Toto umiestnenie je pekným odrazom činnosti nášho zboru.

            Za tieto výsledky nepatrí vďaka iba členom súťažných družstiev, ale aj obecnému úradu, obecnému zastupiteľstvu, sponzorom a sympatizantom, bez ktorých by účasť na týchto podujatiach bola veľmi ťažká.

     

Ocenenia zo súťaží za rok 2010

 

 

            Zhodnotenie požiarovosti uplynulého roka bolo rýchle, nakoľko sa žiaden väčší požiar nevyskytol. Zárodky menších požiarov lúk boli v zárodku zlikvidované členmi OHZ.

 

            Plán hlavných úloh na rok 2011 predstavil zástupca veliteľa pán Matej Siman. Plán hlavných úloh sa sústreďuje na preventívno-výchovnú činnosť, na obdobie jarného upratovania a činnosti, obdobie letné a žatevné a obdobie zimného vykurovania.

 

 

            Nasledovala voľná diskusia, kde sa zídeným členom a hosťom odpovedalo na ich otázky, poznamenali sa ich návrhy a postrehy.

            Keď sa už témy k diskusii vyčerpali, predseda ukončil diskusiu a zástupca veliteľa prečítal uznesenie z výročnej členskej schôdze.

Záver patril poďakovaniu za účasť, občerstveniu a následnému posedeniu v priateľskej atmosfére.