História DHZ

 

 

    Na Gemeri, v Rožňavskom okrese, povyše podniku SHP Slavošovce, zo severnej a severozápadnej strany ukončujú hory – Stolica a Kohút – údolie Štítnickej doliny. Pod týmito horami je učupená obec – Čierna Lehota, vyznamenaná Rádom Červenej hviezdy a Rádom Slovenského národného povstania I. stupňa.

 

    Keďže v našej obci boli vychovaní pokrokove zmýšľajúci občania, vznikla myšlienka, ktorú potvrdzujú i archívne dokumenty, vytvoriť zbor na ochranu súkromného a štátneho majetku. Na základe písomných dokumentov, ako je kronika, je uvedené:

               " Zlý priateľ ľudstva sa nasťahoval do našej obce, ktorý veľmi ohrozoval život a majetok spokojných občanov ".

 

    Keďže sa tento živel častejšie ukazoval na strechách nič netušiacich občanov, zišla sa obecná rada s hlavou obce starostom O. Mihálikom na poradu čo robiť, keď sa tento živel – červený kohút objaví , aby sa s ním čo najskôr urobil koniec a bol zničený.

 

    Bolo to 8. mája 1927 a tak sa zorganizovalo 24 mužov, ktorí sa zišli na Valnom zhromaždení a založili spolok, ktorý nazvali Dobrovoľná hasičská jednota a pristúpili k voľbe.

    Za veliteľa tohto spolku bol zvolený riaditeľ školy p. Emil Kostka a za dozorcu majetku Ján Holovár a ďalší funkcionári. Z obecných finančných zdrojov bola zakúpená ručná hasičská striekačka, s ktorou v začiatkoch prevádzali cvičenia v civilnom oblečení.

    Obec nemala toľko finančných prostriedkov, aby mohla pre tento spolok zakúpiť potrebné veci, preto sa rozhodla prevádzať tanečné zábavy, z ktorých čistý zisk bude venovaný zboru.

    Dňa 20. marca 1928 bolo zvolané Valné zhromaždenie členov spolku, na ktorom odhlasovali zakúpenie rovnošaty a potrebného výstroja pre spolok, ktorý mal 24 členov.

    Takto vystrojení mohli nastúpiť k voľbe nového veliteľstva, kde za nového veliteľa zvolili Jána Holovára st., ktorý sa stal až do smrti čestným veliteľom.

 

Holovár Ján - dlhoročný veliteľ Dobrovoľného hasičského zboru v Čiernej Lehote

 

 

            

Kronika uvádza zakúpenie a posvätenie novej motorovej striekačky dňa: 25.mája 1942 s členstvom 40 hasičov.

    

 

    V ďalších rokoch boli velitelia: Tomášik O Kindis, Helpen Ján, tajomník Figúr O st..

Vo vztyčných funkciách ďalej boli: Benco Ján st., Trajba Martin, Stromček Ondrej st., Kundrák Eduard, Mihálik Ján, Málik Ján, Benco Ján ml., Holovár Ján ml., a dlhoročný tajomník zboru Holovár Ján st., ktorý sa v 80.rokoch minulého storočia zaslúžil o oživenie zboru po stránke organizačnej, politickej a výchovnej.

 

 

 

    V tomto čase vedie zbor predseda Holovár Ján ml. pod názvom Dobrovoľný hasičský zbor Slovenskej republiky s 11 členným výborom a revíznou komisiou.

    Hasičské zásahové a represívne družstvá pozostávajúce prevažne z mladých hasičov pod vedením skúsených členov vedie veliteľ Holovár Štefan a jeho zástupca, ktorý vedú, cvičia a pripravujú družstvá na previerky pripravenosti a na rôzne športovo požiarne zápolenia.

    Je chvályhodné, že zbor sa postupom času omladzuje a pod vedením veliteľa a zástupcu veliteľa Simana Mateja pripravujú, vychovávajú a cvičia mladých hasičov – žiakov, ktorí pod názvom Plameňáci sú dobrou investíciou pre zachovanie činnosti a tradícií dobrovoľného hasičstva v našej obci.

    Po dlhšom čase sa podarilo naše rady rozšíriť a do činnosti zapojiť aj dievčatá, ktoré svojou pilnosťou, šikovnosťou a umom sa vyrovnávajú mužom, čoho dôkazom sú ich popredné umiestnenia v športovo požiarnych súťažiach v rámci okresu.